POSTUP KOUPĚ
Postup při koupi bytu

Ústní rezervace:
 • Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu tří pracovních dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy. Převzetí a prostudování návrhu smlouvy.
Písemná rezervace:
 • Písemná rezervace je závazná, tzn. že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy.
 • Zaplacení rezervační zálohy: 100.000,- Kč vč. DPH.
 • Rezervační poplatek je součástí kupní ceny nemovitosti a je 1. zálohou podle splátkového kalendáře, který je obsažen ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.
 • Rezervační poplatek klient hradí do tří (pracovních) dnů od podpisu Rezervační smlouvy na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví Rezervační smlouvy, variabilním symbolem je kód bytu.
Smlouva o budoucí kupní smlouvě:
 • Do dvaceti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy je s klientem projednána a podepsána Smlouva o budoucí kupní smlouvě, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Do dalších deseti pracovních dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na základě obdrženého zálohového listu klient provede platbu 2. zálohy podle platebního harmonogramu.
 • Další dílčí platby jsou hrazeny po dokončení jednotlivých fází výstavby. Klient má možnost úprav bytu ve smyslu dispozičního uspořádání a také povrchových úprav, kdy jsou na základě přání zákazníka zaměněny standardně dodávané materiály. Tyto klientské změny jsou řešeny individuálně s příslušným koordinátorem klientských změn.
Kupní smlouva:
 • Před podpisem Kupní smlouvy a předáním nemovitosti k užívání klient uhradí doplatek podle platebního harmonogramu. Doplatek je uhrazen po dokončení stavby. K cenám bude připočtena DPH.
 • podpis vlastní Kupní smlouvy
 • návrh na vklad Kupní smlouvy - podání na katastrální úřad (prodávající)
 • předání bytu kupujícímu k užívání - podmínkami pro předání je uzavření Kupní smlouvy, uhrazená kupní cena vč. DPH.